งานตรวจสอบบัญชี


สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี

    นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เพื่อให้การตรวจสอบ  สอบทานความถูกต้องของการจัดทำบัญชีว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พร้อมแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการ ว่างบการเงินได้มีความถูกต้องครบถ้วนตามควรในสาระสำคัญ และลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินก่อนนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร


งานตรวจสอบบัญชี

ขอบเขตของงาน สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี
1.    ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน  โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2.    ให้ความเห็นในข้อผิดพลาดของการจัดทำบัญชี และเสนอแนวทางในการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อที่กิจการจะได้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

 

    ปัจจุบันสำนักงานสอบบัญชี มีอยู่ทั่วไป อาทิเช่น ตรวจสอบบัญชีคลองเตย  ตรวจสอบบัญชีคลองตัน  ตรวจสอบบัญชีคลองจั่น  ตรวจสอบบัญชีหัวหมาก  ตรวจสอบบัญชีบางโปรง  ตรวจสอบบัญชีปู่เจ้า  ตรวจสอบบัญชีหนามแดง  ตรวจสอบบัญชีราม2  ตรวจสอบบัญชีปุณวิถี  ตรวจสอบบัญชีอ่อนนุช  ตรวจสอบบัญชีบางนา-ตราด  ตรวจสอบบัญชีตำหรุ-บางพลี  ตรวจสอบบัญชีบางจาก  ตรวจสอบบัญชีหนองบอน  ตรวจสอบบัญชีดอกไม้  ตรวจสอบบัญชีหนองปรือ  ตรวจสอบบัญชีสวนหลวง  ตรวจสอบบัญชีประเวศ  ตรวจสอบบัญชีพระโขนง  ตรวจสอบบัญชีบางกระปิ  ตรวจสอบบัญชีวัฒนา  ตรวจสอบบัญชีคลองเตย  ตรวจสอบบัญชีลาดกระบัง  ตรวจสอบบัญชีสะพานสูง  ตรวจสอบบัญชีบางเสาธง  ตรวจสอบบัญชีบางด้วน  ตรวจสอบบัญชีศีรษะจรเข้  ตรวจสอบบัญชีท้ายบ้าน  ตรวจสอบบัญชีบางแก้ว  ตรวจสอบบัญชีบางโฉลง  ตรวจสอบบัญชีบางปลา  ตรวจสอบบัญชีราชาเทวะ  เป็นต้น