การสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต


การสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

สถานที่ยื่นเอกสารด้วยตนเอง 
   » สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ
   » กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 27) กรณี มีสถานประกอบการหลายแห่งหรือ
      กรณีสำนักงานบัญชี
      (ยื่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน)

 

การสมัครใช้บริการ 
1. ลงทะเบียนที่ www.rd.go.th
    หัวข้อ  E-FILING  »  คลิก "ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต"
    » คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"  (ตำแหน่งปุ่มอยู่ทางด้านซ้าย)
    » ตัวเลือก "ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91/94" หรือ "ยื่นแบบอื่นๆ"
    » เลือก "ยื่นแบบอื่น ๆ"  »  กรอกแบบ ภ.อ.01 
    (คำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

2. กรอกข้อมูลพร้อมลงทะเบียน พิมพ์แบบ ภ.อ.01 และข้อตกลง                 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ 
   » ยื่นแบบและชำระภาษี ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น
   » ต้องชำระภาษีครบถ้วน ตามแบบแสดงรายการ
   » ใช้บริการยื่นแบบเวลา 06.00 - 22.00 น.
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

การรับ User ID และ Password 
   » สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ส่งทาง e-mail 
(สามารถใช้บริการได้ทันที)
   » กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มอบให้ทันที (รอการอนุญาต 2 วัน ทำการ)

 

เอกสารที่ใช้สมัครสมาชิก
1. แบบ ภ.อ.01 (Download แบบฟอร์ม)
2. ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ (Download แบบฟอร์ม)
3. สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ฯลฯ
    ไม่เกิน 6 เดือน (ตราประทับ ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เสียภาษี
    หรือผู้มีอำนาจลงนามฯ
5. กรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ (Download แบบฟอร์ม)
    พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ