กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท


กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท

     กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 นี้เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำนวยความสะดวกผู้ประกอบธุรกิจ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 นี้เป็นต้นไป

     นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2560 นี้เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท โดยเปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ” “สืบเนื่องจากกรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีความทันสมัยและสามารถให้บริการรับจดทะเบียนฯ ได้อย่างครบวงจร โดยการพัฒนาฯ ดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการจดทะเบียนฯ ไปใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการชำระค่าอากรแสตมป์ สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนฯ บางประเภท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ซ่ึงเดิมใช้วิธีการปิดอากรแสตมป์เป็นดวง แต่ในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่สามารถชำระค่าอากรแสตมป์โดยใช้วิธีการดังกล่าวได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการชำระค่าอากรแสตมป์ใหม่โดยให้ ชำระเป็นตัวเงินแทน” “กรมสรรพากร (ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ได้ออกประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่56) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 และเสนอออกระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการรับชำระ และนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์จากการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน การนำเงินส่งคลัง การทำรายงาน และการหักเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ เป็นต้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป” อธิบดีฯกล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วัน ที่ 18 เมษายน 2560 และได้มีการรับชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับเอกสารจด ทะเบียนที่ยื่นผ่านระบบ e-Registration ดังกล่าว ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา แต่สำหรับการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน ช่องทางปกติ(walk in) นั้น กรมฯ จะเริ่มรับชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับเอกสารจดทะเบียนที่ยื่นผ่าน ช่องทางปกติ(walk in) พร้อมกันทั่ว ประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ฉะนั้น ผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องใช้วิธีชำระค่าอากรแสตมป์โดยปิดอากรแสตมป์เป็นดวงอีกต่อไป แต่เปลี่ยนมาเป็นการชำระด้วยเงินสดแทน” ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร 0 2547 4440, 0 2547 4431 e-Mail : [email protected] หรือ สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

********************************* ที่มา :กองทะเบียนธุรกิจ ฉบับที่120 / วันที่ 31 สิงหาคม 2560