จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน


จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

 

 

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

 

ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้าย

ประกาศนี้ มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศว่าเมื่อพ้น

กำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจาก

ทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

วาริณี  ฐิติพันธุ์ดำรง

(นางสาววาริณี ฐิติพันธุ์ดำรง)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

 

ที่มา  http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=469410057