การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)


การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

คำชี้แจง

การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน ประจำปี ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ขยายระยะเวลาการยื่น งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ออกไปอีก 7 วัน นั้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร บริษัทจำกัด และ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีกำหนดยื่นงบกำรเงินในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน “เฉพาะที่นำส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ออกไปอีก 7 วัน เป็นภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562”

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ โทร. 02 5474385, 02 5474390 – 91

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธันวาคม 2561

ที่มา  https://www.dbd.go.th/download/document_file/balance/explanation_DBDe-Filing_611127.pdf