การระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด


การระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด

คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง การระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด

          ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขอความร่วมมือระบุ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 แล้วนั้น ปัจจุบันมีการทำธุรกรรมผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลอีเมลของนิติบุคคลที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งจึงถือว่ามี ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยจะถูกนำไปใช้ในการรับรหัสผู้ใช้งานและ รหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้ในการเข้าใช้งานระบบให้บริการต่าง ๆ ของกรม เช่น การนำส่ง งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) การใช้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสร้าง เครือข่ายทางธุรกิจ และในอนาคตยังอาจนำไปใช้ในการติดต่อทางธุรกรรมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

          เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับนิติบุคคลให้มี ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอชี้แจง ดังนี้

          1. ข้อมูลอีเมลของนิติบุคคล เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยใช้ในการรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ในการเข้าใช้งานระบบให้บริการต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งข้อมูลกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และใช้ประกอบการขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) รวมไปถึงใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ดังนั้น ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดจะต้องแจ้งข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องแท้จริง และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) แล้ว ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ

          2. เมื่อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์(URL) ของห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด ให้ดำเนินการได้ดังนี้

               2.1 ให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ จัดทำ หนังสือชี้แจงการขอแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลอีเมล หรือ การขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของนิติบุคคลยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ถนนนนทบุรี) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือชี้แจงดังกล่าว หรือยื่นชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ได้จากเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th)

               2.2 กรณีขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสาขาของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด โดยประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ (URL) ในคราวเดียวกัน สามารถระบุไป พร้อมกับการกรอกข้อมูลจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้ทันทีโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะถือว่าข้อมูลหมายเลข โทรศัพท์ ข้อมูลอีเมล ข้อมูลเว็บไซต์ (URL) ที่ระบุมา เป็นข้อมูลที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดประสงค์ที่จะแก้ไข

จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ที่มา  https://www.dbd.go.th/download/article/article_20200619182322.pdf