งานบัญชี


สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี

     การจัดการงานบัญชีและการวางระบบบัญชีที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพไม่มีช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริตได้ซึ่งบริษัทต่าง ๆ จะต้องมีการจัดทำงบการเงินประจำปี  แล้วนำส่งงบการเงิน ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรทุก ๆ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
    งานด้านบัญชีจึงมีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  เพื่อความถูกต้องในการแสดงรายงานต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ธนาคาร รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวข้างต้น


งานบัญชี

บริการด้านบัญชีของสำนักงานบัญชีเรามีดังนี้

1.    ให้คำแนะนำในการคัดแยกเอกสารเบื้องต้นให้กับลูกค้าเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา และป้องกันเอกสารสูญหาย
2.    เมื่อเราได้รับเอกสาร ก็จะนำมาบันทึกบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเพื่อออกสมุดรายวันซื้อ  สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป
3.    ปิดงบรายเดือน รายไตรมาส  ปิดงบครึ่งปี ปิดงบรายปีเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ให้ผู้บริหารทราบการเคลื่อนไหวธุรกิจ การวางแผนในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น
4.    ปิดงบครึ่งปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภ.ง.ด.51)เพื่อแบ่งเบาภาระภาษีของผู้ประกอบการในการยื่นภาษีประจำปี
5.    ปิดงบประจำปีเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงิน และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งงบการเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

 

      สำนักงานบัญชีของเรา มีลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายพื้นที่ในการจัดทำบัญชี อาทิ เช่น ทำบัญชีสมุทรปราการ  ทำบัญชีศรีนครินทร์  ทำบัญชีบางพลี  ทำบัญชีกรุงเทพ  ทำบัญชีบางนา  ทำบัญชีบางเมือง  ทำบัญชีสำโรงเหนือ  ทำบัญชีปากน้ำ  ทำบัญชีเทพารักษ์  ทำบัญชีแพรกษา  ทำบัญชีบางปู  ทำบัญชีสุขุมวิท  ทำบัญชีแบริ่ง  ทำบัญชีอุดมสุข  ทำบัญชีสำโรง  ทำบัญชีลาซาล เป็นต้น