การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป


การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

 

             ๑. ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยทั่วไป มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ. . . .

Update Date : 8 พ.ย. 2560, 13:23 Read More

9 ขั้นตอนเช็คเงินประกันสังคมของตัวเอง !


9 ขั้นตอนเช็คเงินประกันสังคมของตัวเอง !

          อยากรู้ข้อมูลการเงินใน

Update Date : 11 ต.ค. 2560, 13:13 Read More

ปฏิรูประบบ บำนาญกองทุนประกันสังคม


ปฏิรูประบบ บำนาญกองทุนประกันสังคม

          สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จำนวนประชากรในวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การลดลงของประชำกร. . . .

Update Date : 22 ก.ย. 2560, 20:08 Read More

กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท


     กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 นี้เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำนวยความสะดวกผู้ประกอบธุรกิจ. . . .

Update Date : 31 ส.ค. 2560, 18:24 Read More

การสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต


สถานที่ยื่นเอกสารด้วยตนเอง 
   » สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ
   »

Update Date : 24 ส.ค. 2560, 16:18 Read More