การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)


คำชี้แจง

การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี. . . .

Update Date : 31 ม.ค. 2562, 22:40 Read More

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี


กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ปัจจุบัน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการที่ความการเจริญเติบโตมาก แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร. . . .

Update Date : 29 ธ.ค. 2561, 12:18 Read More

ทำธุรกิจแบบไหนดี ระหว่าง บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล


ทำธุรกิจแบบไหนดี ระหว่าง
บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล

          การตัดสินใจทำธุรกิจ สิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ และทำความเข้าใจ มีหลายประเด็นด้วยกัน

Update Date : 3 ต.ค. 2561, 18:28 Read More

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีชราภาพ


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีชราภาพ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ

    -  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

Update Date : 30 ก.ค. 2561, 14:27 Read More

จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน


 

 

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

 

ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้าย

ประกาศนี้ มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว

 

ฉะนั้น. . . .

Update Date : 18 ก.ค. 2561, 10:41 Read More